Atrasti 7 rezultāti

Starptautiskā konvencija par viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konvencija (pieņemta 1990; spēkā kopš 2003)

Atjaunots 2023. gada 26. janvārī, Aleksejs Dimitrovs

tiesības uz patvērumu

tiesības uzturēties ārvalstī un saņemt ārvalsts tiesisko aizsardzību personai, kura pamatoti baidās no vajāšanas rases,
reliģijas, tautības, sociālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ savas pilsonības vai mītnes valstī, ja šī persona nespēj vai nevēlas izmantot savas pilsonības vai mītnes valsts tiesisko aizsardzību; pilsoniskās un politiskās tiesības, kas ietilpst cilvēktiesībās

Atjaunots 2023. gada 5. aprīlī, Aleksejs Dimitrovs

Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konvencija (pieņemta 1965. gadā; spēkā kopš 1969. gada)

Atjaunots 2023. gada 7. decembrī, Aleksejs Dimitrovs