Nacionālās enciklopēdijas redzējums

Universālās, visas jomas aptverošās Nacionālās enciklopēdijas darbība ir vērsta uz nākotni. Tā ir nepārtrauktā attīstībā ‒ pastāvīgi tiek pilnveidots tās saturs un attīstīti tehnoloģiskie risinājumi.

Enciklopēdijas saturs kļūst arvien plašākas un dziļāks. To veido dažādu jomu lietpratēji un ar enciklopēdijas starpniecību nodod lasītājiem datoros, planšetēs un viedtālruņos. Nākotnē enciklopēdija paralēli tiks veidota arī drukātā formātā. Enciklopēdija ir paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā.

Enciklopēdijas mērķis un uzdevumi

Enciklopēdijas svarīgākais mērķis ir sniegt latviešu valodā akadēmiskās vides pētniecības rezultātus sabiedrības vajadzībām, līdz ar to radot augsti ticamu informācijas kopumu.

Lai šo mērķi sasniegtu, paredzēts veikt četrus galvenos uzdevumus:

Sadarbība

Radīt intensīvu un savstarpēji bagātinošu sadarbību ar lietpratēju vidi.

Informācijas apstrāde

Sagatavot lietpratēju veidoto informāciju atbilstoši enciklopēdijas prasībām.

Ilustrēšana

Ilustrēt sagatavoto tekstu ar laikmetīgām un saturu papildinošām ilustrācijām.

Izmantojamība

Veidot ērti un ātri izmantojamu enciklopēdijas formātu un saturu.

mākslinieks: Roberts Rūrāns, animācija: Eduards Balodis

Priekšvēsture

Latvijas enciklopēdiju tradīcija iestiepjas vairāk nekā simt gadu senā pagātnē.

Pirmie mēģinājumi

Latviešu enciklopēdiju tradīcijas iesniedzas 19. gadsimtā. Jēkaba Dravnieka pirmais enciklopēdijas izdošanas mēģinājums (1891.–1898. gadā) netika realizēts pilnībā. Otrais mēģinājums bija Rīgas Latviešu biedrības izdotā “Konversācijas vārdnīca” (1903.–1921. gadā).

Konversācijas vārdnīca

Trešo reizi universālās enciklopēdijas veidošana tika uzticēta Anša Gulbja apgādam, un Arveda Švābes virsvadībā no 1927. gada līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā iznāca 21 tobrīd tik nozīmīgās un populārās “Konversācijas vārdnīcas” sējums. Šis izdevums turpmākajām paaudzēm bija viens no neatkarīgās valsts simboliem.

Latvijas padomju enciklopēdija

Padomju okupācijas un totalitārās sistēmas apstākļos no 1981. gada tika izdota “Latvijas padomju enciklopēdija”, kas desmit sējumos sarežģītos apstākļos palīdzēja uzturēt dzīvas latviešu enciklopēdiju tradīcijas. Lai gan saturu pilnībā noteica valdošais režīms, enciklopēdijas metodika tika izstrādāta augstā līmenī. Vairāki bijušie šīs enciklopēdijas darbinieki ar savu pieredzi un zināšanām nesavtīgi palīdzējuši jaunās Nacionālās enciklopēdijas tapšanā.

Latvijas Nacionālā enciklopēdija

Lai arī pēc valsts neatkarības atjaunošanas periodiski izvērtās diskusijas par universālās enciklopēdijas nepieciešamību latviešu valodā, tomēr pozitīvs lēmums pieņemts netika. Tikai 2014. gadā, kad tika atklāta Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka – Gaismas pils –, valsts simtgades pasākumu kontekstā ar Kultūras ministrijas ierosmi un atbalstu bibliotēkā tika uzsākts Nacionālās enciklopēdijas projekts. 2015. gadā tika izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienība – Nacionālās enciklopēdijas redakcija.

mākslinieks: Roberts Rūrāns, animācija: Eduards Balodis

Darbības principi

Enciklopēdijas saturs tiek veidots pēc redakcijā izstrādātas metodikas, procesā iesaistot attiecīgo jomu lietpratējus.

Metodika

1

Šķirkļi un to autori tiek izvēlēti saziņā ar katras nozares speciālistiem, kurus pārstāv Nozaru redakcijas kolēģijas locekļi.

2

Pēc šķirkļa saņemšanas tiek veikta rediģēšana un korektūra, un nepieciešamības gadījumā arī zinātniskā recenzēšana.

3

Pēc tam šķirklis nonāk publiskajā vidē un kļūst pieejams lasītājiem.

Elektroniskā vide

Elektroniskās vides priekšrocība ir tā, ka arī pēc publicēšanas šķirkli iespējams pilnveidot atbilstoši aktuālajām norisēm un jaunākajiem pētījumiem.

Ilustratīvais materiāls tiek atlasīts, piemeklējot iespējami labākās ilustrācijas, kuru atlasē tiek prasīts padoms gan nozares pārstāvjiem, gan arī raksta autoriem. Ņemot vērā elektronisko vidi, iespējamas un izmantojamas ir visdažādākās formas ilustrācijas: fotogrāfijas, zīmējumi, kartes, video un audio materiāli.

Nacionālā enciklopēdija netiek veidota, balstoties uz jebkura interesenta tiešu iesaisti satura veidošanā. Tajā pašā laikā enciklopēdija radīta plaša lasītāju loka vajadzībām un viņu ieteikumi un komentāri var sniegt nozīmīgu ierosmi tālākajā darbā.

mākslinieks: Roberts Rūrāns, animācija: Eduards Balodis

Aktuālie enciklopēdijas dati

7
redaktori
761
rakstu autori

un darbs turpinās

Enciklopēdijas struktūra

Padome

Padomdevēja organizācija, kas izveidota Nacionālās enciklopēdijas darba stratēģiskai pārraudzībai un veicināšanai. Tās dalībnieki pienākumus veic ex officio.

Iepazīties ar padomi

Nozaru redakcijas kolēģija

Personāla konsultatīva profesionāla darba grupa, kuras uzdevums ir sekmēt enciklopēdijas saturiskās kvalitātes nodrošināšanu.

Iepazīties ar nozaru redakciju

Ilustrāciju redakcijas kolēģija

Personāla konsultatīva profesionāla darba grupa, kuras uzdevums ir veicināt enciklopēdijas nodrošināšanu ar piemērota, kvalitatīva, izdevuma statusam atbilstoša ilustratīvā materiāla izvēli un komplektāciju.

Iepazīties ar ilustrāciju redakciju

Latvijas Nacionālā bibliotēka un Nacionālās enciklopēdijas redakcija

Nacionālā enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienība. Nacionālās enciklopēdijas redakciju veido enciklopēdijas darbinieki, kuri ikdienā nodrošina enciklopēdijas veidošanu un attīstību.

Iepazīties ar redakciju

Sadarbības partneri

Juridiskas personas, kuras sekmē Nacionālās enciklopēdijas satura veidošanu, nodrošinot enciklopēdijas saturu ar dažādiem šo juridisko personu rīcībā esošiem resursiem vai sadarbojoties citādi.

Enciklopēdijas sadarbības partneri

Atbalstītāji

Juridiskas vai fiziskās personas, kuras materiāli vai citā veidā sniedz atbalstu Nacionālās enciklopēdijas veidošanā.

Enciklopēdijas atbalstītāji

Informācija presei

Nacionālā enciklopēdija ir vispārējs, plašs un pastāvīgā attīstībā esošs augstticamu zināšanu resurss latviešu valodā.

Lejupielādēt