Nozaru redakcijas kolēģija

Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģija ir personāla konsultatīva profesionāla darba grupa, kuras uzdevums ir sekmēt enciklopēdijas saturiskās kvalitātes nodrošināšanu.

Andris Vilks

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, kolēģijas priekšsēdētājs

Pedagoģija

Dr. paed. Rudīte Andersone

Psiholoģija

Dr. psych. Ivars Austers

Fizika

Dr. habil. phys. Mārcis Auziņš

Valodniecības jautājumi

Balets un deja

Dr. paed. Gunta Bāliņa

Teoloģija

Dr. theol. Dace Balode

Valodniecības jautājumi

Dr. habil. med. Māris Baltiņš

Vadībzinātne

Dr. admin. Gundars Bērziņš

Vēsture

Dr. hist. Daina Bleiere

Enerģētika

Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga

Datorzinātne

Dr. habil. sc. comp. Juris Borzovs

Dabas ģeogrāfija

Dr. geogr. Agrita Briede

Folklora

Dr. philol. Dace Bula

Matemātika

Dr. math. Inese Bula

Pārtikas tehnoloģija

Dr. sc. ing. Inga Ciproviča

Mežsaimniecība

Dr. silv. Dagnis Dubrovskis

Veterinārmedicīna

Dr. med. vet. Ilmārs Dūrītis

Lībiešu valoda, literatūra un vēsture

Dr. phil. Valts Ernštreits

Lauksaimniecība

Dr. agr. Zinta Gaile

Bibliogrāfija

Anita Goldberga

Sports

Dr. paed. Uldis Grāvītis

Mašīnbūve

Dr. sc. ing. Toms Torims

Politika

Dr. sc. pol. Ivars Ījabs

Etnogrāfija un etnoloģija

Dr. hist. Aija Jansone

Literatūra

Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs

Tautsaimniecība

Dr. oec. Raita Karnīte

Mūzika

Dr. art. Arnolds Klotiņš

Vides zinātne

Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš

Literatūra

Ieva Kolmane

Bioloģija

Dr. biol. Uldis Kondratovičs

Austrumāzijas jautājumi

Dr. phil. Franks Kraushārs

Sports

Anatolijs Kreipāns

Inženierzinātnes

Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš

Elektrotehnika

Dr. sc. ing. Oskars Krievs

Cilvēku ģeogrāfija

Dr. geogr. Zaiga Krišjāne

Demogrāfija

Dr. oec. Juris Krūmiņš

Karalietas

Arhitektūra

Dr. arch. Jānis Lejnieks

Ķīmija

Dr. chem. Jāzeps Logins

Vēsture

Dr. hist. Ilgvars Misāns

Konsultants sabiedriskajās attiecībās

Dr. sc. soc. Andris Pētersons

Tiesības

Dr. iur. Jānis Pleps

Elektronika un telekomunikācijas

Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš

Ekonomika

Dr. oec. Jānis Priede

Kino

Dr. art. Dita Rietuma

Komunikācijas zinātne

Dr. sc. soc. Anda Rožukalne

Sociālā antropoloģija

PhD Klāvs Sedlenieks

Būvniecība

Dr. sc. ing. Juris Smirnovs

Starptautiskās attiecības

Dr. sc. pol. Andris Sprūds

Teātris

Dr. art. Ieva Struka

Filozofija

Dr. phil. Artis Svece

Arheoloģija

Dr. hist. Andris Šnē

Latgalistika

Dr. philol. Ilga Šuplinska

Vizuālā māksla

Dr. art. Andris Teikmanis

Reliģija

Dr. theol. Valdis Tēraudkalns

Valodniecība

Dr. habil. hum. Pēteris Vanags

Populārā mūzika

Klāss Vāvere

Valodniecības jautājumi

Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs

Medicīna

Dr. med. Jānis Vētra

Astronomija

Dr. paed. Ilgonis Vilks

Bibliotēkzinātne un grāmatniecība

Dr. philol. Viesturs Zanders

Ģeoloģija

Dr. geol. Vitālijs Zelčs

Socioloģija

Dr. sc. soc. Brigita Zepa

Arābistika

Ingrīda Kleinhofa